Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás, közbeszerzési eljárások lefolytatása

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóink a jogszabályi feltételeknek teljes mértékben megfelelnek, és szerepelnek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben. Az ANPAST Kft. felelősségbiztosítással rendelkezik a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre.

Rendelkezünk elektronikus hirdetmény-feladási tanúsítvánnyal, elektronikus árlejtést biztosító partnerrel, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóink rendelkeznek minősített elektronikus aláírással.

Beszerzési tárgyak köre, amelyekkel kapcsolatban szaktanácsadást vállalunk:

 • árubeszerzés;
 • szolgáltatás-megrendelés;
 • építési beruházás;
 • építési koncesszió;
 • szolgáltatási koncesszió;
 • tervpályázat.

 

Közbeszerzési szolgáltatásaink Ajánlatkérőknek:

 • A megbízás tárgyával kapcsolatos közbeszerzési tanácsadás, a közbeszerzési tanácsadó biztosítása, az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekten belüli közbeszerzési tanácsadói tevékenység teljes körű végrehajtása.
 • Előzetes elektronikus konzultáció az igények minél szélesebb körű megállapítása, megismerése érdekében. A Megbízó iránymutatásai alapján és szakértőinek bevonásával az eljárás előkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása.
 • A pályázattal, a projekt megvalósítással összefüggésben felmerülő közbeszerzési eljárások lefolytatása és teljes körű lebonyolítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 • Feladatunk a projekt közbeszerzési tevékenységeinek koordinálása, végrehajtása, ellenőrzése.
 • Az ajánlati/ajánlattételi felhívások és dokumentációk előkészítése és összeállítása, a jogszabályok szerinti minőség-ellenőrzés során közreműködés a Megbízó utasításainak megfelelően.
 • A hirdetmény közzététele iránti kérelem elkészítése, továbbá a közbeszerzési eljárás fajtájától függően a hirdetmény feladása a hivatalos lapba, illetve hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzés esetén az ajánlattevőknek történő megküldése.
 • Az ajánlati dokumentáció ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátása.
 • A kiegészítő tájékoztatás összeállításában közreműködés.
 • Igény szerint a helyszíni bejárás előkészítésében és lebonyolításában közreműködés, jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az érintett ajánlattevők részére (amennyiben Megbízó az adott közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárás tartásáról határoz).
 • Az ajánlatok átvétele, a benyújtott ajánlatok bontásának helyszíni lebonyolítása, az ajánlatok felbontása, a tenderbontásról készítendő jegyzőkönyv összeállítása és az ajánlattevőknek történő megküldése.
 • az ajánlatok hiánypótlásának lebonyolításában közreműködés, az ajánlatok közbeszerzési szempontból történő értékelése, az értékelésre javaslattétel a Bíráló Bizottság és a Döntéshozó személy részére.
 • A közbeszerzési eljárás eredményéről írásbeli összegezés összeállítása és megküldése az ajánlattevők részére.
 • Abban az esetben, ha a jogszabály alapján az eredményhirdetés kötelező, úgy a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése.
 • A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény összeállítása és hivatalos lapban megjelentetése, abban az esetben, ha a jogszabály alapján a hirdetmény közzététele kötelező.
 • Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódóan jogorvoslati eljárást kezdeményez valamely jogosult, az esetleges jogorvoslati eljárások során a megbízási szerződés keretein belül az Ajánlatkérő képviselete az előzetes vitarendezési eljárásban, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban, az állandó szerződésben álló ügyvédi iroda bevonásával.
 • Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások lefolytatása is, amennyiben az kizárólag a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység eredményeként áll elő.
 • Nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés(ek) aláírásra történő előkészítése. A szerződés megkötése a Megbízó feladata.
 • Részvétel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a Projektmenedzsment (PIU) szervezetben, a projekt megvalósításának teljes időszakában.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységre a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségbiztosítással rendelkezünk, melynek káreseményenkénti limitje eléri az 150.000.000 Ft-ot és éves limitje eléri a 300.000.000 Ft-ot.